ITAS Team phát hiện nhiều lỗ hổng SQL Injection trong SP Client Document Manager Plugin

ITAS Team đã phát hiện nhiều lỗ hổng SQL Injection trong WordPress plugin – SP Client Document Manager. SP Client Document Manager plugin tồn tại nhiều lỗ hổng SQL injection, cho phép hacker có thể khai thác toàn bộ thông tin được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng có sử dụng plugin này. Nguyên nhân của lỗ hổng là do dữ liệu đầu vào từ người dùng cung cấp không được lọc.
Hiện tại plugin này đã có hơn 44,000 lượt tải, các cá nhân và tổ chức đang sử dụng plugin này nên chuyển sang sử dụng plugin tương tự khác hoặc nên sớm tiến hành khắc phục lỗ hổng này.

Thông tin về lỗ hổng:
– Lỗ hổng : SQL injection
– Nhà sản xuất : http://smartypantsplugins.com
– Link download : https://wordpress.org/plugins/sp-client-document-manager/
– Phiên bản lỗi: version 2.4.1 và các phiên bản trước version 2.4.1
– Google dork: inurl:wp-content/plugins/sp-client-document-manager
– Phát hiện bởi: Đặng Quốc Thái – thai.q.dang@itas.vn và ITAS Team

– Link 1:

POST /wordpress/wp-content/plugins/sp-client-document-manager/ajax.php?functi
on=email-vendor HTTP/1.1
Host: target.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
Accept: text/html, */*; q=0.01
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Referer: http://target.org/wordpress/?page_id=16
Cookie: wordpress_cbbb3ecca6306be6e41d05424d417f7b=test1%7C1414550777%7CxKIQf181
2x9lfyhuFgNQQhmDtojDdEnDTfLisVHwnJ6%7Cc493b6c21a4a1916e2bc6076600939af52
76b6feb09d06ecc043c37bd92a0748; wordpress_test_cookie=WP+Cookie+check; wordpress_logged_in_cbbb3ecca6306be6e41d05424d417f7b=test1%7C1414550777%
7CxKIQf1812x9lfyhuFgNQQhmDtojDdEnDTfLisVHwnJ6%7C7995fe13b1bbe0761cb05258
e4e13b20b27cc9cedf3bc337440672353309e8a3; bp-activity-oldestpage=1
Connection: keep-alive
Content-Length: 33
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

vendor_email[]=

Vulnerable file:/wp-content/plugins/sp-client-document-manager/classes/ajax.php
Vulnerable code: (Line: 1516 -> 1530)
function email_vendor()
{
global $wpdb, $current_user;
if (count($_POST[‘vendor_email’]) == 0) {
echo ‘

‘ . __(“Please select at least one file!”, “sp-cdm”) . ‘

‘;
} else {
$files = implode(“,”, $_POST[‘vendor_email’]);
echo “SELECT * FROM ” . $wpdb->prefix . “sp_cu WHERE id IN (” . $files . “)”.”n”;
$r = $wpdb->get_results(“SELECT * FROM ” . $wpdb->prefix . “sp_cu WHERE id IN (” . $files . “)”, ARRAY_A);

– Link 2:

GET /wp-content/plugins/sp-client-document-manager/ajax.php?function=downloa
d-project&id= HTTP/1.1
Host: target.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: PHPSESSID=4f7eca4e8ea50fadba7209e47494f29c
Connection: keep-alive

Vulnerable file:/wp-content/plugins/sp-client-document-manager/classes/ajax.php
Vulnerable code: (Line: 1462 -> 1479)

function download_project()
{
global $wpdb, $current_user;
$user_ID = $_GET[‘id’];
$r = $wpdb->get_results(“SELECT * FROM ” . $wpdb->prefix . “sp_cu where pid = $user_ID order by date desc”, ARRAY_A);
$r_project = $wpdb->get_results(“SELECT * FROM ” . $wpdb->prefix . “sp_cu_project where id = $user_ID “, ARRAY_A);
$return_file = “” . preg_replace(‘/[^wd_ -]/si’, ”, stripslashes($r_project[0][‘name’])) . “.zip”;
$zip = new Zip();
$dir = ” . SP_CDM_UPLOADS_DIR . ” . $r_project[0][‘uid’] . ‘/’;
$path = ” . SP_CDM_UPLOADS_DIR_URL . ” . $r_project[0][‘uid’] . ‘/’;
//@unlink($dir.$return_file);
for ($i = 0; $i < count($r); $i++) { $zip->addFile(file_get_contents($dir . $r[$i][‘file’]), $r[$i][‘file’], filectime($dir . $r[$i][‘file’]));
}
$zip->finalize(); // as we are not using getZipData or getZipFile, we need to call finalize ourselves.
$zip->setZipFile($dir . $return_file);
header(“Location: ” . $path . $return_file . “”);
}

– Link 3:

GET /wp-content/plugins/sp-client-document-manager/ajax.php?function=downloa
d-archive&id= HTTP/1.1
Host: target.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: PHPSESSID=4f7eca4e8ea50fadba7209e47494f29c
Connection: keep-alive
Vulnerable file:/wp-content/plugins/sp-client-document-manager/classes/ajax.php
Vulnerable code: (Line: 1480 -> 1496)

function download_archive()
{
global $wpdb, $current_user;
$user_ID = $_GET[‘id’];
$dir = ” . SP_CDM_UPLOADS_DIR . ” . $user_ID . ‘/’;
$path = ” . SP_CDM_UPLOADS_DIR_URL . ” . $user_ID . ‘/’;
$return_file = “Account.zip”;
$zip = new Zip();
$r = $wpdb->get_results(“SELECT * FROM ” . $wpdb->prefix . “sp_cu where uid = $user_ID order by date desc”, ARRAY_A);
//@unlink($dir.$return_file);
for ($i = 0; $i < count($r); $i++) { $zip->addFile(file_get_contents($dir . $r[$i][‘file’]), $r[$i][‘file’], filectime($dir . $r[$i][‘file’]));
}
$zip->finalize(); // as we are not using getZipData or getZipFile, we need to call finalize ourselves.
$zip->setZipFile($dir . $return_file);
header(“Location: ” . $path . $return_file . “”);
}

– Link 4:

GET /wp-content/plugins/sp-client-document-manager/ajax.php?function=remove-
category&id= HTTP/1.1
Host: target.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: PHPSESSID=4f7eca4e8ea50fadba7209e47494f29c
Connection: keep-alive
Vulnerable file:/wp-content/plugins/sp-client-document-manager/classes/ajax.php
Vulnerable code: (Line: 1480 -> 1496)

Vulnerable file:/wp-content/plugins/sp-client-document-manager/classes/ajax.php
Vulnerable code: (Line: 368 -> 372)

function remove_cat()
{
global $wpdb, $current_user;
$wpdb->query(“DELETE FROM ” . $wpdb->prefix . “sp_cu_project WHERE id = ” . $_REQUEST[‘id’] . ” “);
$wpdb->query(“DELETE FROM ” . $wpdb->prefix . “sp_cu WHERE pid = ” . $_REQUEST[‘id’] . ” “);
}

Công bố thông tin:
– 10/30/2014 : phát hiện lỗ hổng và thông báo cho nhà sản xuất; nhà sản xuất không phản hồi
– 11/05/2014 : thông báo với nhà sản xuất; nhà sản xuất không phản hồi và chặn giải IP từ Việt Nam khi truy cập vào http://smartypantsplugins.com
– 11/08/2014 : thông báo cho nhà sản xuất; nhà sản xuất không phản hồi
– 11/20/2014 : công bố thông tin

Tham khảo:
– http://www.securityfocus.com/archive/1/534041
– http://www.exploit-db.com/exploits/35313/
– Your text to link…ve/CVE-2014-9178/”>http://www.cvedetails.com/cve/CVE-2014-9178/
– http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/98897
– http://packetstormsecurity.com/files/129212/WordPress-SP-Client-Document-Manager-2.4.1-SQL-Injection.html

Demonstration video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *