ITAS Team phát hiện nhiều lỗ hổng SQL Injection trong PBBoard CMS

ITAS Team đã phát hiện nhiều lỗ hổng SQL Injection trong PBBoard CMS. PBBoard CMS tồn tại nhiều lỗ hổng SQL injection, cho phép hacker có thể khai thác toàn bộ thông tin được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Nguyên nhân của lỗ hổng là do dữ liệu đầu vào từ người dùng cung cấp không được lọc.
Các cá nhân và tổ chức đang sử dụng CMS nên cập nhật bản vá mới nhất 3.0.1 vào ngày 28/11/2014.

Thông tin về lỗ hổng:
– Lỗ hổng: SQL injection
– Nhà sản xuất: Power bulletin board – http://www.pbboard.info/
– Download link: http://sourceforge.net/projects/pbboard/files/PBBoard_v3.0.1/PBBoard_v3.0.1.zip/download
– Phiên bản lỗi: Version 3.0.1 (updated on 13/09/2014) và trước đó.
– Phiên bản sửa: Version 3.0.1 (updated on 28/11/2014)
– Google dork: intext:Powered By PBBoard
– CVE ID: CVE-2014-9215
– Phát hiện bởi: Trần Đình Tiến – tien.d.tran@itas.vn và ITAS Team

:: DETAILS ::
– Link 1:

POST /index.php?page=register&checkemail=1 HTTP/1.1
Host: target.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Referer: http://target.org/index.php?page=register&index=1&agree=1
Content-Length: 29
Cookie: PowerBB_lastvisit=1417086736; PHPSESSID=j0f7fuju2tu2ip7jrlgq6m56k4
Connection: keep-alive
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

email=&ajax=1

– Link 2:

POST /index.php?page=forget&start=1 HTTP/1.1
Host: target.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://target.org/index.php?page=forget&index=1
Cookie: PowerBB_lastvisit=1417086736; PHPSESSID=j0f7fuju2tu2ip7jrlgq6m56k4
Connection: keep-alive
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 52

code=0ae4e&email=&submit_forget=Save

– link 3:

POST /index.php?page=forget&send_active_code=1 HTTP/1.1
Host: target.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://target.org/index.php?page=forget&active_member=1&send_active_code
=1
Cookie: PowerBB_lastvisit=1417086736; PHPSESSID=j0f7fuju2tu2ip7jrlgq6m56k4
Connection: keep-alive
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 57

code=13709&email=&submit_active_code=Save

:: CODE DETAIL ::

– Vulnerable parameter: email
– Vulnerable file: includes/functions.class.php
– Vulnerable function: CheckEmail($email)

– Vulnerable code:
function CheckEmail($email)
{
return preg_match(‘#^[a-z0-9.!#$%&’*+-/=?^_`{|}~]+@([0-9.]+|([^s’”<>@,;]+.
+[a-z]{2,6}))$#si’, $email) ? true : false;
}

– Fix code:
function CheckEmail($email)
{
// First, we check that there’s one @ symbol, and that the lengths are right
if (!preg_match(“/^[^@]{1,64}@[^@]{1,255}$/”, $email)) {
// Email invalid because wrong number of characters in one section, or wrong number of @ symbols.
return false;
}

if (@strstr($email,’”‘)
or @strstr($email,”‘”)
or @strstr($email,’>’)
or @strstr($email,’<‘) or @strstr($email,’*’) or @strstr($email,’%’) or @strstr($email,’$’) or @strstr($email,’#’) or @strstr($email,’+’) or @strstr($email,’^’) or @strstr($email,’&’) or @strstr($email,’,’) or @strstr($email,’~’) or @strstr($email,’!’) or @strstr($email,'{‘) or @strstr($email,’}’) or @strstr($email,'(‘) or @strstr($email,’)’) or @strstr($email,’/’)) { return false; } // Split it into sections to make life easier $email_array = explode(“@”, $email); $local_array = explode(“.”, $email_array[0]); for ($i = 0; $i < sizeof($local_array); $i++) { if (!preg_match(“/^(([A-Za-z0-9!#$%&’*+/=?^_`{|}~-][A-Za-z0-9!#$%&’*+/=?^ _`{|}~.-]{0,63})|(“[^(|”)]{0,62}”))$/”, $local_array[$i])) { return false; } } if (!preg_match(“/^[?[0-9.]+]?$/”, $email_array[1])) { // Check if domain is IP. If not, it should be valid domain name $domain_array = explode(“.”, $email_array[1]); if (sizeof($domain_array) < 2) { return false; // Not enough parts to domain } for ($i = 0; $i < sizeof($domain_array); $i++) { if (!preg_match(“/^(([A-Za-z0-9][A-Za-z0-9-]{0,61}[A-Za-z0-9])|([A-Za-z0-9] +))$/”, $domain_array[$i])) { return false; } } } return true; }

Công bố thông tin:
– 11/27/2014: Phát hiện lỗ hổng
– 11/27/2014: Thông báo cho nhà sản xuất
– 11/28/2014: Nhà sản xuất xác nhận
– 11/28/2014: Nhà sản xuất cập nhật bản vá
– 12/01/2014: ITAS Team công bố thông tin

Tham khảo:
– CVE: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-9215
– Bugtraq: http://www.securityfocus.com/archive/1/534149/30/0/threaded
– NIST: https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2014-9215
– Exploit-db: http://www.exploit-db.com/exploits/35473/

Demonstration video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *